Teabe kogumine

Privaatsuse kaitse

GSK väärtustab oma veebisaidi külastajate privaatsust. Me peame eraelu puutumatuse kaitset väga tähtsaks. GSK on võtnud enesele kohustuse kaitsta teie kui veebiteenuse kasutaja eraelu puutumatust ja täita andmekaitset käsitlevaid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Üldteave isikuandmete registri kohta

Isikuandmete registri nimetus on „Veebiteenuse klientide register”. Isikuandmete registri vastutav töötleja on GlaxoSmithKline Eesti OÜ (aadress: Lõõtsa 8a, Tallinn 11415, Eesti).

Kliendiregistri eesmärk

GSK töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  1. selleks, et hallata teie ja GSK vahelist kliendisuhet ning registrit;
  2. selleks, et võimaldada veebiteenuse ning GSK praeguste ja tulevaste toodete ja teenuste pakkumist, haldamist ja arendamist.

Kliendiregistris sisalduvad andmed

Kliendiregistrisse sisestatavad isikuandmed hõlmavad peamiselt teavet, mida te veebiteenust kasutades olete andnud, või teavet, mille kogumise ja koostamise aluseks on veebiteenuse kasutamine teie poolt.

Sõltuvalt teie nõudmistest võib kliendiregister muu hulgas hõlmata alljärgnevaid isikuandmeid (edaspidi „kliendi andmed”):

  • täielik nimi;
  • kontaktandmed (e-post, aadress, telefoninumber);
  • veebiteenuse salasõna; ja
  • eriala.

Andmekaitse

GSK on kooskõlas kohalduvate seadustega kohustunud järgima hea andmehalduse, hoolsuskohustuse ja andmekaitse põhimõtteid. GSK garanteerib, et teie eraelu puutumatust ei rikuta isikuandmete töötlemise üheski etapis.

GSK ja tema koostööpartnerid, kes on seotud isikuandmete töötlemisega, rakendavad vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, avaldamise ja edasiandmise ning muu ebaseadusliku käsitlemise eest. Teie andmetele pääsevad ligi üksnes GSK või tema koostööpartnerite volitatud töötajad, kellel on vaja isikuandmeid oma tööga seoses töödelda. Peale selle peavad GSK ja tema koostööpartnerite töötajad, kellel on juurdepääs kas klientide andmeid sisaldavatele andmebaasidele või meie teenuseid toetavatele serveritele, järgima rangeid reegleid. Andmesüsteemi kasutus on piiratud ja seda kaitstakse salasõnadega, mis on teada üksnes volitatud töötajatele.

Andmete edastamine ja avaldamine

GSK avaldab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui nii on käesolevates tingimustes ette nähtud. Kolmandateks isikuteks ei loeta GSK-ga samasse kontserni kuuluvaid äriühinguid ega füüsilisi isikuid, kes GSK alluvuses töötlevad isikuandmeid. GSK tagab, et need äriühingud ja alltöövõtjad kohustuvad järgima andmekaitset käsitlevaid Eesti õigusakte või vastavaid Euroopa Liidu õigusakte ning töötlema teie andmeid kooskõlas GSK suuniste ja käesolevate tingimustega.

Üldjuhul võib teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks GSK koostööpartneritele, edastada üksnes teie sõnaselge nõusoleku alusel. GSK tagab, et need koostööpartnerid kohustuvad järgima kas Eesti või Euroopa Liidu andmekaitsealaseid õigusakte ning töötlema teie andmeid kooskõlas GSK suuniste ja käesolevate tingimustega.

Eeltoodule vaatamata võidakse teie kui kliendi andmeid avaldada kolmandatele isikutele, kui GSK pärast hoolikat kaalumist leiab, et selleks on põhjendatud vajadus ning see on kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

Seda veebisaiti ja isikuandmeid sisaldavaid andmebaase haldab GSK teenusepakkuja. Andmebaase hallatakse Euroopa Liidus kooskõlas käesolevate tingimustega ning GSK või GlaxoSmithKline’i kontserni kuuluva äriühingu juhistega. GSK ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

Isikuandmeid edastatakse või avaldatakse väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda üksnes seaduslikul alusel.

Teie õigused

Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid, mis sisalduvad meie isikuandmete registris, ja taotleda võimaliku eksliku teabe parandamist. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja sellisel juhul on teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist. Lisaks on teil igal ajal õigus anda ja tühistada nõusolek elektrooniliste otseturundusmaterjalide edastamiseks ning keelata teile adresseeritud reklaamide saatmine. Veebiteenuse olemusest tulenevalt on teil üldjuhul võimalik vaadata oma isikuandmeid süsteemiliidese kaudu.

Kui teie küsimus on seotud õigusega tutvuda isikuandmete registris olevate andmetega, nõusoleku tagasivõtmisega või muul moel eraelu puutumatuse või isikuandmetega, siis võtke palun meiega ühendust aadressil:

estonia@gsk.com

või

Privaatsus, GlaxoSmithKline Eesti OÜ, aadress: Lõõtsa 8a, Tallinn 11415, Eesti.