Veebiteenuse tingimused

Tere tulemast meie veebiteenust kasutama!

Alljärgnevad tingimused moodustavad siduva kokkuleppe teie ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ (edaspidi „GSK”) vahel.

Tingimustega nõustumine

Kuna veebiteenus sisaldab materjali, mille intellektuaalomandiõigused kuuluvad GSK-le või kolmandatele isikutele, kes on andnud GSK-le loa seda materjali kasutada, kohaldatakse veebiteenuse kasutamise suhtes teatavaid tingimusi, mis on seotud intellektuaalomandiõigustega.

Osade lehekülgede vaatamine või Veebiteenuste kasutamine eeldab registreerimist. Registreerimist vajavad leheküljed ja Veebiteenused on mõeldud ainult Eesti tervishoiutöötajatele. Tervishoiutöötajate all mõeldakse inimesi, kes oma tööülesannete raames kirjutavad välja või väljastavad ravimeid. Spetsialistid, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või väljastada, on arstid, hambaarstid, apteekrid, veterinaararstid ja ämmaemandad. Kui te ei ole tervishoiutöötaja, siis ei ole teil õigust kasutada lehekülgi ja Veebiteenuseid, mis eeldavad registreerimist.

Veebiteenus võib sisaldada meditsiinilist teavet. Veebiteenuse sisu koostamisel on võetud arvesse Eesti õigusakte, ametiasutuste korraldusi ning GSK suhtes kohaldatavaid eeskirju ja suuniseid, näiteks nagu Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks. Veebiteenuse sisu ei ole tõlgendatav meditsiinilise juhise või diagnoosina, mis asendab tervishoiutöötaja nõuandeid. GSK ei anna juhiseid konkreetsete patsientide kohta.

Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi. Kasutajana registreerudes kinnitate, et olete need tingimused läbi lugenud, neid mõistnud ja nendega nõustunud.

Veebiteenuse kasutamiseks võib olla vajalik teie isikuandmete kogumine ja töötlemine.
Kui teil on veebiteenuse või selle kasutamise tingimuste kohta küsimusi, võtke palun meiega ühendust, kirjutades aadressil:

estonia@gsk.com

Käesoleva kokkuleppega seotud teated ja nõuded tuleb saata kirjalikult kas postiga või e-postiga aadressil:

estonia@gsk.com

Veebiteenuse tingimused

GSK antud litsentsi alusel on teil õigus kasutada Internetis kättesaadavat veebiteenust oma veebilehitseja kaudu.

Pange tähele, et teil ei ole õigust:

  • kopeerida ega kasutada veebiteenust ega selles sisalduvat materjali ühelgi muul eesmärgil peale eespool kirjeldatud piiratud eesmärkide;
  • veebiteenust ega selles sisalduvat materjali kolmandatele isikutele müüa, rentida, liisida, levitada ega muul viisil üle anda;
  • luua veebiteenuse või selles sisalduva materjali alusel tuletistooteid;
  • kasutada veebiteenust ega selles sisalduvat materjali mis tahes kaubanduslikul eesmärgil, näiteks selleks, et müüa veebiteenuse kasutamise tulemusena loodud materjale; ega
  • lubada kolmandatel isikutel teha eelkirjeldatud toiminguid.

Lisaks peate arvestama alljärgnevaga:

  • GSK ei anna mingeid meditsiinilisi nõuandeid, juhiseid, soovitusi ega suuniseid seoses konkreetse patsiendi tervisliku seisundiga ega sellega, milliseks see seisund võib edaspidi kujuneda.
  • GSK ei garanteeri, et veebiteenus on kättesaadav ilma katkestusteta; seetõttu võivad teie poolt veebiteenuses salvestatud andmed näiteks teenuse katkestuste tõttu muutuda ajutiselt kättesaamatuks; samuti võivad andmed ja muud materjalid ettenägematute põhjuste tõttu hävida või kaotsi minna.
  • GSK võib igal ajal ilma ette teatamata muuta veebiteenuse liidest, funktsioone, sisu või muid omadusi või ajutiselt või määramata ajaks peatada veebiteenuse pakkumise.
  • Veebiteenust ja selles sisalduvaid materjale pakutakse niisugustena, nagu need on („as is”). GSK ei anna iseenda nimel, veebiteenuses sisalduva materjali suhtes õigusi omavate teiste isikute nimel ega veebiteenust levitada võivate kolmandate isikute nimel ühtki garantiid, et veebiteenus, selles sisalduv materjal või veebiteenuse kasutamine, sealhulgas seal (teie või GSK poolt) salvestatav teave, on korrektne, funktsionaalne või täpne või et see sobib kasutamiseks mingil kindlal otstarbel või mis tahes üldisel otstarbel, mille jaoks sarnast teenust või materjali võidakse tavaliselt kasutada. Ka ei võta GSK vastutust kolmandate isikute mis tahes intellektuaalomandiõiguste tegeliku või kahtlustatava rikkumise eest ega sellekohastele nõuetele või väidetele vastamise eest.
  • GSK ei võta iseenda nimel, veebiteenuses sisalduva materjali suhtes õigusi omavate teiste isikute nimel ega veebiteenust levitada võivate kolmandate isikute nimel mingit vastutust kahjutasude, kulude ega muude lepinguliste või seadusest tulenevate sanktsioonide eest, mis tulenevad veebiteenuse kasutamisest, sealhulgas teie arvuti kahjustumisest, andmete kaotsiminekust, veebiteenuse kasutamisel esinenud probleemidest, ega muu otsese, kaudse või erikahju eest.

Te olete veebiteenuse registreeritud kasutajana kohustatud hoidma oma isiklikku salasõna saladuses ja te ei tohi seda kolmandatele isikutele avaldada. Kui te kaotate salasõna või kahtlustate, et see on saanud teatavaks kolmandale isikule, peate sellest GSK-le viivitamata teada andma.

Veebiteenus võib sisaldada / sisaldab kolmanda isiku edastatud materjali.

Veebiteenust ja selle sisu kaitsevad Eesti ja rahvusvahelised autoriõigust, kaubamärke ja patente käsitlevad õigusaktid ning muud olemasolevad intellektuaalomandiõigused. Veebiteenuse ebaseaduslik kopeerimine või jagamine võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse.

Mõned sellel veebisaidil olevad lingid võivad viia teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud, kelle üle GSK-l pole mingit kontrolli. Sellise lingi aktiveerimisel te lahkute meie veebisaidilt. GSK ei ole mingil moel vastutav teistel veebisaitidel oleva teabe eest. GSK-l ei ole võimalik kontrollida teiste veebisaitide olemust ega sisu ning ta ei soovita neid veebisaite, seal sisalduvat teavet ega kolmandate isikute pakutavaid tooteid või teenuseid. Lugege kindlasti läbi õigus- ja andmekaitseteatised veebisaitidel, kuhu te siirdute, ning veenduge, et mõistate neid.

Muud tingimused

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte.

GSK jätab enesele õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi muuta või täiendada, teatades sellistest muudatustest veebiteenuse kaudu, oma veebisaidil või teiega muul viisil ühendust võttes. Muudatus jõustub, kui teade on saadetud või kui muudatus on esitatud GSK veebisaidil või veebiteenuses.

GSK-l on õigus käesolev kokkulepe ükskõik millisele kolmandale isikule üle anda, teatades teile üleandmisest veebiteenuse kaudu, oma veebisaidil või teiega muul viisil ühendust võttes.

Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või tühiseks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust ja tühisust. Sellisel juhul tõlgendatakse ülejäänud tingimusi nii, et tingimuste mõju oleks õiguslikult võimalikult lähedane mõjule, mis neil oleks olnud siis, kui sätet ei oleks tunnistatud kehtetuks või tühiseks.

Kui GSK jätab käesolevate tingimuste mõne sätte jõustamata või ei nõua mõne tingimuse täitmist, siis ei mõjuta see GSK õigust sama tingimust või kõiki tingimusi edaspidi jõustada.